Let us Guide you Home!
16 years of success

Ochrana osobných údajov

  1. Domov
  2. / Ochrana osobných údajov
Podrobné vyhľadávanie

Zásady ochrany osobných údajov a ochrana osobných údajov

Tento dokument stanovuje pravidlá, ktoré spoločnosť "Bulgarian Resales" EOOD, EIC 175304826, právna adresa: Sofia, ulica Zapadna 100 A, app. 13, poschodie. 5, uplatňuje pri používaní webovej stránky https://bulgarianresales.com/sk

Čo tento dokument upravuje

Od 25. mája 2018 . je k Bulharsku pripojené všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane údajov (GDPR). Jeho cieľom je zaručiť právo fyzických osôb na nedotknuteľnosť a ochranu ich osobných údajov.

Čo sú to osobné údaje?

Podľa článku 2 ods. 1 GDPR (zákona o ochrane osobných údajov) sú osobnými údajmi všetky informácie týkajúce sa fyzickej osoby, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať na základe identifikačného čísla alebo na základe jednej či viacerých špecifických charakteristík, ako sú: fyzická, fyziologická, genetická, psychologická, ekonomická, sociálna alebo iná identita.

Aké údaje používame a na aký účel

 "Bulgarian Resales" EOOD používa štandardnú službu tretej strany s názvom Google Analytics, ktorá sa používa na sledovanie návštevnosti webovej stránky, na monitorovanie správania návštevníkov webovej stránky, ktoré sa vykonáva anonymne. Na tento účel používa služba Google Analytics vašu IP adresu, ktorá môže byť vo väčšine prípadov zdieľaná s ostatnými zákazníkmi poskytovateľa internetu. 
Na našej webovej lokalite vás možno identifikovať zadaním vašich údajov do formulára spätnej väzby na webovej lokalite, prostredníctvom ktorého nám posielate svoje otázky, dotazy a/alebo inú komunikáciu. 
Podľa nových pravidiel musíme na to, aby sme mohli odpovedať na vaše otázky, získať váš výslovný súhlas so zaslaním vašich údajov.
Preto vás pred odoslaním komunikácie žiadame o súhlas. 
"Bulgarian Resales" EOOD používa vaše meno, e-mail a telefónne číslo, ktoré ste jej zaslali, výlučne na účely odpovede na vaše správy týkajúce sa kúpy, predaja, prenájmu alebo poradenstva pri transakciách s nehnuteľnosťami. 

Ukladanie a šírenie vašich údajov

"Bulgarian Resales" EOOD neukladá vami poskytnuté údaje do databáz. 
Údaje, ktoré od vás získame, nezverejňujeme ani nepredávame tretím stranám. Vaše údaje môžu byť poskytnuté len notárom, zamestnancom bánk, príslušným osobám a službám a len v prípadoch stanovených zákonom v súvislosti s transakciami s nehnuteľnosťami, ako sú: kúpa, predaj, registrácia nehnuteľností, poistenie, prenájom, správa a údržba nehnuteľností, plnenie zmlúv o dodávke elektriny, vody, televízie a internetu.

Bezpečnosť informácií

Webová stránka https://bulgarianresales.com/sk používa protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) na bezpečnú komunikáciu v počítačovej sieti. Protokol HTTPS overuje pravosť webovej lokality a následne aj webového servera, na ktorom sa nachádza. Zároveň dvakrát šifruje komunikáciu medzi klientom a serverom, čím chráni spojenie pred odpočúvaním, zmenou alebo manipuláciou s obsahom správ. V praxi to zaručuje, že spotrebiteľ sa pripája na skutočnú stránku (a nie na jej falošnú kópiu) a že obsah správ medzi spotrebiteľom a stránkou nemôžu čítať ani s ním manipulovať tretie strany. Viac informácií o HHTPS nájdete na adrese: (https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTPS).

Význam tohto dokumentu

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia a osobných údajov môže byť zmenené alebo doplnené v súlade so zmenami v platných právnych predpisoch, na podnet spoločnosti Bulgarian Resources EOOD, návštevníkov stránky a zákazníkov, a to aj príslušnými orgánmi.


Údaje vlastníka webovej stránky:
Názov: "Bulgarian Resales" EOOD
EIC/INDS: BG175304826
Adresa vedenia: Sofia
j.k. ZAPADEN PARK, bl. 100, vh. A, et. 5, ap. 13
Riaditeľka: Yana Minchenko

 

 

CEPI - European Association of Real Estate Professions